Przejdź do nawigacji strony

OSZ | Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Informacje  
 

Aktualności

 

Aktualne przepisy

Wybierz sekcję:

UTB

 • Sprawdzanie/uznawanie kwalifikacji
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (2001 Dz. U. Nr 79, poz. 849)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.02.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (2003 Dz. U. Nr 50, poz. 426)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2007 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (2007 Dz. U. Nr 189, poz. 1355)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.02.2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka (2005 Dz. U. Nr 42, poz. 403)
 • Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (2002 Dz. U. Nr 120, poz. 1021)
   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.02.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (2003 Dz. U. Nr 28, poz. 240)
 • Bhp pracy przy niektórych urządzeniach
  • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (1954 Dz. U. Nr 15, poz. 58)
  • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (1954 Dz. U. Nr 13, poz. 51)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (2002 Dz. U. Nr 70, poz. 650)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (2003 Dz. U. Nr 65, poz. 603)
 • Warunki techniczne dozoru technicznego
  • Warunki techniczne dozoru technicznego wprowadzone rozporządzeniami ministra właściwego ds. gospodarki, wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym (2000 Dz. U. Nr 122, poz. 1321)
   • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (art. 45) (2004 Dz. U. Nr 96, poz. 959)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (2003 Dz. U. Nr 193, poz. 1890)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (2003 Dz. U. Nr 135, poz. 1269)
  • Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (2001 Dz. U. Nr 113, poz.1211)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31.03.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (2008 Dz. U. Nr 60, poz. 371)
  • Ministra Gospodarki z dnia 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (2001 Dz. U. Nr 77, poz. 827)
  • Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (2002 Dz. U. Nr 4, poz. 43)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2002r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (2002 Dz. U. Nr 63, poz. 572)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (2005 Dz. U. Nr 263, poz. 2198)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (2008 Dz. U. Nr 203, poz. 1270) – będzie obowiązywać od 29.12.2009
  • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego , Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 04.04.1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (1950 Dz. U. Nr 25, poz. 223)
   • Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego (…) z dnia 15.07.1950 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego (…) z dnia 04.04.1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (1950 Dz. U. Nr 39, poz. 361)

ENERGETYKA

 • Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (2006 Dz. U. Nr 89, poz. 625 »)
  • Ustawa z dnia 21.07.2006 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (2006 Dz. U. Nr 158, poz. 1123 »)
  • Ustawa z dnia 12.01.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (2007 Dz. U. Nr 21, poz. 124 »)
  • Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (art. 69) (2007 Dz. U. Nr 52, poz. 343 »)
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (2011 Dz. U. Nr 205, poz. 1208»)
 • Zasadnicze wymagania dla urządzeń
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (2005 Dz. U. Nr 263, poz. 2200 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (2005 Dz. U. Nr 263, poz. 2201 »; uchylona ustawa: 2003 Dz. U. Nr 91, poz. 859)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (2005 Dz. U. Nr 259, poz. 2171 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (2005 Dz. U. Nr 218, poz. 1846 »; uchylona ustawa: 2003 Dz. U. Nr 97, poz. 881)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (2006 Dz. U. Nr 240, poz. 1741 »)
 • Bhp prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (1999 Dz. U. Nr 80, poz. 912 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (1999 Dz. U. Nr 75, poz. 846 »)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07.04.2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (2000 Dz. U. Nr 29, poz. 366 »)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.02.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (2004 Dz. U. Nr 43, poz. 395 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (2004 Dz. U. Nr 7, poz. 59 »)
 • Praca na stanowiskach zagrożonych wybuchem
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (2005 Dz. U. Nr 263, poz. 2203 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (2003 Dz. U. Nr 107, poz. 1004 »)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9.06.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (2006 Dz. U. Nr 121, poz. 836 »)
 • Stwierdzanie posiadanych kwalifikacji
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (2003 Dz. U. Nr 89, poz. 828 »)
   • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2.07.2003 r. o sprostowaniu błędów (2003 Dz. U. Nr 129, poz. 1184)
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.07.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (2005 Dz. U. Nr 141, poz. 1189 »)
   • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (2011 Dz. U. Nr 205, poz. 1208»)

BHP

 • Kodeks Pracy – Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i higiena pracy »
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.03 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2007 Dz. U Nr 49, poz. 330 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.06.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2008 Dz. U. Nr 108, poz. 690 »)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (2004 Dz. U. Nr 180, poz. 1860 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.10.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (2007 U. Nr 196, poz. 1420 »)
 • Bhp pracy na niektórych stanowiskach
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47, poz. 401 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (2001 Dz. U. Nr 118, poz. 1263 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (1998 Dz. U. Nr 148, poz. 973 »)
 • Badania lekarskie
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1996 Dz. U. Nr 69, poz. 332 »)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.05.1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1997 Dz. U. Nr 60, poz. 375 »)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.05.1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1998 Dz. U. Nr 159, poz. 1057 »)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.04.2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (2001 Dz. U. Nr 37, poz. 451 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (1996 Dz. U. Nr 62, poz. 287 »)

SPAWALNICTWO

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (2000 Dz. U. Nr 40, poz. 470 »)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.20.04.2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2005 Dz. U. Nr 73, poz. 645 »; uchylone ustawy: 1996 Dz. U. Nr 86, poz. 394 oraz 2003 Dz. U. Nr 21, poz. 180)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.12.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2007 Dz. U. Nr 241, poz. 1772 »)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2002 Dz. U. Nr 217, poz. 1833 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.10.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2005 Dz. U. Nr 212, poz. 1769 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.08.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2007 Dz. U. Nr 161, poz. 1142 »)

INNE

 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (2003 Dz. U. Nr 171, poz. 1666 »)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (2004 Dz. U. Nr 243, poz. 2440 »)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych (2007 Dz. U. Nr 174, poz. 1222 »)

Pozostałe rozporządzenia i ustawy znajdziesz na tej stronie.

Galeria zdjęć Infolinia (61) 875 50 15
 
Zgłoś się na szkolenie - wypełnij formularz
Zobacz terminarz kursów zawodowych Urząd Dozoru Technicznego

Zaufali nam:

Skanska Ikea Autostrada WIelkopolska PBG S.A. Terravita
Velux Kampania Piwowarska Aquanet Hochtief Narodowy Bank Polski
Auchan NewYorker Sano Imperial Tabacco Cegielski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zgłoś się na szkolenie
facebook