Aktualne przepisy

Wybierz sekcję:

UTB

 • Sprawdzanie/uznawanie kwalifikacji
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
   Dz. U. 2019 poz. 1008
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 08 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych
   z napędem silnikowym.
   Dz. U. 2019 poz. 1948
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
   Dz. U. 2001 poz. 849

   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.02.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
    Dz. U. 2003 poz. 426
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych
   Dz.U. 2016 poz. 2299
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
   Dz.U. 2016 poz. 65
 • Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
   Dz.U. 2012 poz. 1468
 • Bhp pracy przy niektórych urządzeniach
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 marca 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi
   Dz.U. 2013 poz. 376
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników
   Dz.U. 2014 poz. 1456
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
   Dz.U. 2018 poz. 47
 • Warunki techniczne dozoru technicznego
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
   Dz. U. 2018 poz. 2176

   

  • Warunki techniczne dozoru technicznego wprowadzone rozporządzeniami ministra właściwego ds. gospodarki, wydane na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym
   Dz. U. 2000 poz. 1321

   • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (art. 45)
    Dz. U. 2004 poz. 959
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
   Dz. U.2003 poz. 1890
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.07.2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
   Dz. U. 2003 poz. 1269
  • Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
   Dz. U. 2001 poz.1211

   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31.03.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
    Dz. U. 2008 poz. 371
  • Ministra Gospodarki z dnia 10.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe
   Dz. U. 2001 poz. 827
  • Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki
   Dz. U. 2002 poz. 43
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2002r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących
   Dz. U. 2002 poz. 572
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
   Dz.U. 2016 poz. 811
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy
   Dz.U. 2013 poz. 12

ENERGETYKA

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
  Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
 • Zasadnicze wymagania dla urządzeń
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych 
  Dz.U. 2016 poz. 1036
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.
  w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
   

  Dz.U. 2016 poz. 812
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.10.2005 r.
  w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

  Dz. U. 2005 poz. 1846
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
  Dz. U. 2006 poz. 1741

 • Bhp prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
  • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
   Dz.U. 2019 poz. 1830
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 06.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
   Dz. U. 1999 poz. 846

   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07.04.2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
    Dz. U. 2000 poz. 366
   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.02.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
    Dz. U. 2004 poz. 395
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu
   Dz. U. 2004 poz. 59

 • Praca na stanowiskach zagrożonych wybuchem
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
   Dz.U. 2016 poz. 817
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
   Dz.U. 20010 poz. 931
 • Stwierdzanie posiadanych kwalifikacji
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
   1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
   Dz.U. 2022 poz. 1392

BHP

 • Kodeks Pracy – Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i higiena pracy »
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2003 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.03 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2007 Dz. U Nr 49, poz. 330 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.06.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2008 Dz. U. Nr 108, poz. 690 »)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (2004 Dz. U. Nr 180, poz. 1860 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.10.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (2007 U. Nr 196, poz. 1420 »)
 • Bhp pracy na niektórych stanowiskach
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47, poz. 401 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (2001 Dz. U. Nr 118, poz. 1263 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (1998 Dz. U. Nr 148, poz. 973 »)
 • Badania lekarskie
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1996 Dz. U. Nr 69, poz. 332 »)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.05.1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1997 Dz. U. Nr 60, poz. 375 »)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.05.1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (1998 Dz. U. Nr 159, poz. 1057 »)
   • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.04.2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (2001 Dz. U. Nr 37, poz. 451 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (1996 Dz. U. Nr 62, poz. 287 »)

SPAWALNICTWO

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (2000 Dz. U. Nr 40, poz. 470 »)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.20.04.2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2005 Dz. U. Nr 73, poz. 645 »; uchylone ustawy: 1996 Dz. U. Nr 86, poz. 394 oraz 2003 Dz. U. Nr 21, poz. 180)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.12.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2007 Dz. U. Nr 241, poz. 1772 »)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2002 Dz. U. Nr 217, poz. 1833 »)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10.10.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2005 Dz. U. Nr 212, poz. 1769 »)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.08.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2007 Dz. U. Nr 161, poz. 1142 »)

INNE

 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (2003 Dz. U. Nr 171, poz. 1666 »)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (2004 Dz. U. Nr 243, poz. 2440 »)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych (2007 Dz. U. Nr 174, poz. 1222 »)

Pozostałe rozporządzenia i ustawy znajdziesz na tej stronie.

Wstęp wzbroniony Wróć na górę Realizacja Cube Agency
Zgłoś się na szkolenie